රාජ්‍ය ඔසු සල වසා දමයි

by admindasun
0 comment 23 views

පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක වන කොළඹ ටවුන් හෝල් පිහිටි රාජ්‍ය ඔසුසලේ ප්‍රධාන ඔසුසල ඇතුළු දිවයින පුරා ඔසුසල් ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට අද දින වසා දමා ඇත.

වෘත්තීය සමිති ක්‍රියා මාර්ගයක් හේතුවෙන් අද දින රාජ්‍ය ඔසුසල් සේවකයින් ලෙඩ නිවාඩු වාර්තා කිරීම හේතුවෙන් මෙලෙස ඔසුසල් වසා දැමීමට සිදු වී ඇත.

වැටුප් වැඩි කිරීම, නිවාඩු දීමනාව ලබා ගැනීම, ජීවන වියදම් දීමනාව ලබා ගැනීම ඇතුළු ඉල්ලීම් රැසක් මුල් කරගනිමින් මෙම ලෙඩ නිවාඩු ව්‍යාපාරය සංවිධානය කර ඇත.

තවත් එවැනිම පුවත් කිහිපයක්

Leave a Comment