අහස උසට ගෑස් නගී

by admindasun
0 comment 40 views

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ලිට්‍රෝ ගෑස් මිල ඉහළ දැමීමට තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව කිලෝ ග්‍රෑම් 12.5 ගෑස් සිලින්ඩරයක් රුපියල් 1257කින්ද, කිලෝ ග්‍රෑම් 5 ගෑස් සිලින්ඩරයක් රුපියල් 503කින්ද, කිලෝ ග්‍රෑම් 2.5ක ගෑස් සිලින්ඩරයක් රුපියල් 231කින්ද ඉහළ දමා ඇත.

නව ගෑස් මිල පහත පරිදි වේ.
කි.ග්‍රෑ. 12.5 – රු. 2750.00
කි. ග්‍රෑ. 5 – රු. 1101.00
කි. ග්‍රෑ. 2.5 – රු. 520.00

මීට පෙර කිහිප වතාවක්ම ගෑස් මිල ඉහළ දැමීම සදහා අදාළ සමාගම් විසින් ඉල්ලීම් කර තිබුණු අතර ගෑස් සදහා පනවා තිබූ පාලන මිල පසුගියදා ගැසට් නිවේදනයක් මගින් අවලංගු කරන ලදී.

තවත් එවැනිම පුවත් කිහිපයක්

Leave a Comment