ගිනිගත් නැවේ කොටසක් ගිලී ඇති බැවින් මුහුද මැදට ඇදගෙන යාම නවතයි.

තවත් එවැනිම පුවත් කිහිපයක්

Leave a Comment