අද දිනයේ කොවිඩ් රෝගීන් 997ක් වාර්තා වෙයි.

තවත් එවැනිම පුවත් කිහිපයක්

Leave a Comment