කොවිඩ් රෝගීන් හදුනා ගැනීම නිසා දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය අද සිට දින 03ක් වැසේ.

තවත් එවැනිම පුවත් කිහිපයක්

Leave a Comment