කොවිඩ් එන්නතට ඔන්ලයින් ලියාපදිංචිය

by admindasun
0 comment 18 views

කොවිඩ් – 19 එන්නත්කරණ ක්‍රියාවලිය වඩාත් කාර්යක්ෂම හා ක්‍රමවත්ව සිදු කිරීමේ අරමුණ ඇතිව එම එන්නත් ලබාගැනීම සඳහා මාර්ගගතව (Online) ලියාපදිංචි වීමේ අවස්ථාව ඇත.

ඒ අනුව, බස්නාහිර පළාතේ පදිංචි (කොළඹ, කළුතර,ගම්පහ) කොවිඩ් – 19  එන්නත ලබාගත හැකි බවට සෞඛ්‍ය අංශ විසින් නිර්දේශ කරන සියලුදෙනාට මාර්ගගත (Online) ක්‍රමවේදය ඔස්සේ  https://vaccine.covid19.gov.lk මෙම වෙබ් අඩවියෙහි ලියාපදංචි වී දිනයක් හා වේලාවක් ලබාගත හැකියි.

බස්නාහිර පළාත තුළ පදිංචි අයට තම ජාතික හැදුනුම්පතෙහි සඳහන් ලිපිනය අනුව අදාළ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලය මගින් එන්නත් ලබාදෙන මධ්‍යස්ථානවල ලියාපදංචි විය හැකියි.

ජතික හැදුනුම්පතෙහි සඳහන් ලිපිනය බස්නාහිර පළාතේ නොවූවත් බස්නාහිර පළාත තුළ පදිංචි අයට දැනට පදිංචි ග්‍රාම නිලධාරි ප්‍රදේශය සනාථ කළ හැකි බිල්පතක් හෝ ඉදිරිපත් කර මෙම මාර්ගගත ක්‍රමවේදය  ඔස්සේ ලියාපංදිචි වී එන්නත් ලබාගත හැක.

එසේම මාර්ගගත ලියාපදිංචි ක්‍රමවේදය (Online registration) ඔස්සේ අනෙකුත් පළාත්වල ජනතාවට  එන්නත් ලබාගැනීම සඳහා ලියාපදිංචි වීමට කඩිනමින් අවස්ථාව සලසන අතර, බස්නාහිර පළාතේ පළමු මාත්‍රාව පමණක් ලබාගත් අයට ද දෙවන මාත්‍රාව ලබාගැනීමේදී මාර්ගගත ක්‍රමවේදය (Online) ඔස්සේ ලියාපදිංචි වී එන්නත ලබාගැනීමේ පහසුකම් ද සැලසීමට නියමිතය.

තවත් එවැනිම පුවත් කිහිපයක්

Leave a Comment